LARGE HAIL (5)
HAIL
HAIL
5 NE ROBERTS, WI
1.25"
HAIL
HAIL
PEPIN, WI
1.0"
HAIL
HAIL
3 W AMERY, WI
1.0"
HAIL
HAIL
4 NNW EL PASO, WI
1.0"
HAIL
HAIL
4 NW AMERY, WI
1.0"